کلسایند آلومینا


دیرگداز
دیرگداز

کلسایند آلومینا (آلفا آلومینا) یک ماده با خواص منحصر به فرد در صنایع دیرگداز می باشد.

‫۶ ماه قبل، شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۲، ساعت ۱۳:۴۰

آلفا آلومینا کم سودا کلسیناسیون پایین
آلفا آلومینا کم سودا کلسیناسیون پایین

مصرف کلسایند آلومینا در صنایع دیرگداز و سرامیک های استاندارد

‫۴ ماه قبل، دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۳۴

آلفا آلومینا نرمال سودا کلسیناسیون بالا
آلفا آلومینا نرمال سودا کلسیناسیون بالا

مورد مصرف در صنایع سرامیک های استاندارد و دیرگداز

‫۴ ماه قبل، دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۳۸

آلفا آلومینا نرمال سودا کلسیناسیون متوسط
آلفا آلومینا نرمال سودا کلسیناسیون متوسط

مورد مصرف در صنایع سرامیک های استاندارد و دیرگداز

‫۴ ماه قبل، دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۴۱

هیدروکسید آلومینیوم
هیدروکسید آلومینیوم

مورد مصرف در صنایع شیمیایی ، سرامیک های ویژه و شیشه

‫۴ ماه قبل، دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۱۷:۱۳