آلفا آلومینا کم سودا کلسیناسیون بالا

ALP-L810

آلفا آلومینا کم سودا کلسیناسیون بالا

مورد مصرف در صنایع سرامیک های مهندسی و دیرگداز

Low Soda & Hard Calcined Alpha Alumina 

محصول آلفا آلومینا ALP-L810  با میزان سدیم کاهش یافته دمای بسیار بالا  کلسینه شده است و میزان فاز آلفای آن بالای 96 درصد با اندازه دانه مختلف قابل تولید می باشد.