آلفا آلومینا کم سودا کلسیناسیون پایین

ALP-L710

آلفا آلومینا کم سودا کلسیناسیون پایین

مصرف کلسایند آلومینا در صنایع دیرگداز و سرامیک های استاندارد

Low Soda & Low Calcined Alpha Alumina 

محصول آلفا آلومینا  ALP-L710 با میزان سدیم کاهش یافته در دمای بالا کلسینه شده است و میزان فاز آلفای آن بالای 93 درصد با اندازه دانه مختلف قابل تولید می باشد.