آلفا آلومینا کم سودا کلسیناسیون متوسط

ALP-L750

آلفا آلومینا کم سودا کلسیناسیون متوسط

مورد مصرف در صنایع سرامیک های مهندسی و دیرگداز

 Low Soda  & Medium Calcined Alpha Alumina 

محصول آلفا آلومینا ALP-L750  با میزان سدیم کاهش یافته دمای بسیار بالا  کلسینه شده است و میزان فاز آلفای آن بالای 95 درصد با اندازه دانه مختلف قابل تولید می باشد.