آلفا آلومینا نرمال سودا کلسیناسیون متوسط

ALP-LN750 و ALP-N750

آلفا آلومینا نرمال سودا کلسیناسیون متوسط

مورد مصرف در صنایع سرامیک های استاندارد و دیرگداز

  Normal Soda & Medium Calcined Alpha Alumina

محصولات  الفا آلومینا ALP-N750 و ALP-LN750 با میزان سدیم نرمال  و کاهش یافته در دمای بسیار بالا کلسینه شده است و میزان فاز آلفای آن بالای 95 درصد با اندازه دانه مختلف قابل تولید می باشد.