آلفا آلومینا نرمال سودا کلسیناسیون بالا

ALP-N810

آلفا آلومینا نرمال سودا کلسیناسیون بالا

مورد مصرف در صنایع سرامیک های استاندارد و دیرگداز

 Normal Soda & Hard Calcined Alpha Alumina

محصول آلفا آلومینا ALP-N810 با میزان سدیم نرمال در دمای بسیار بالا کلسینه شده است و میزان فاز آلفای آن بالای 96 درصد با اندازه دانه مختلف قابل تولید می باشد.