آلفا آلومینا نرمال سودا کلسیناسیون پایین

ALP-N710

آلفا آلومینا نرمال سودا کلسیناسیون پایین

 Normal Soda & Low Calcined Alpha Alumina

محصول آلفا آلومینا ALP-N710  با میزان سدیم نرمال  و کاهش یافته در دمای بسیار بالا کلسینه شده است و میزان فاز آلفای آن بالای 93 درصد با اندازه دانه مختلف قابل تولید می باشد.