هیدروکسید آلومینیوم

ALP-N550

هیدروکسید آلومینیوم

مورد مصرف در صنایع شیمیایی ، سرامیک های ویژه و شیشه

  Dry Aluminium Hydroxide 

هیدروکسید آلومینیوم خشک شده با کد ALP-N550 با اندازه دانه مختلف قابل عرضه می باشد.