نسوز


دیرگداز
دیرگداز

کلسایند آلومینا (آلفا آلومینا) یک ماده با خواص منحصر به فرد در صنایع دیرگداز می باشد.

‫۶ ماه قبل، شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۲، ساعت ۱۳:۴۰

آلفاآلومینا
آلفاآلومینا

آلفاآلومینا

‫۶ ماه قبل، شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۲۹